top of page

R E G L E M E N T

2de INTERNATIONAAL TORNOOI BC WASE WOLVEN
 

 • Dit internationaal bowlingtornooi is een wedstrijd ingericht voor trio’s, waar alleen spelers of speelsters met een internationale amateur-licentie én in regel met hun respectieve nationale federatie én erelid(*) van WASE WOLVEN BC mogen aan deelnemen.

 • Het tornooi wordt georganiseerd van 15 tot en met 21 april 2023.

 • Tornooi leider: Frederic Vandewaeter

 • Belgische spelers

 • Belgische spelers zijn alle personen die gedomicilieerd zijn in België en houder zijn van een L-licentie, uitgereikt door de Belgische Bowling Federatie. De B.B.S.F. “L” lidkaart geldt als internationale amateur-licentie.

 • De L-licentie uitgereikt door Belgische Bowlingfederatie voor het seizoen waarin het toernooi plaatsvindt, wordt in aanmerking genomen, zelfs als de speler deelneemt aan wedstrijden in het buitenland en ongeacht het aantal games di zich bevinden op zijn licentie.

 • Buitenlandse spelers

 • Alle spelers die buiten België gedomicilieerd zijn worden als buitenlandse spelers beschouwd, ook al hebben zij een door de Belgische Bowling Federatie afgegeven licentie.

 • Indien zij in het bezit zijn van meerdere licenties , wordt alleen rekening gehouden met de licentie met het hoogste gemiddelde.

 • In alle andere gevallen wordt enkel rekening gehouden met de Licentie van het land waarin ze spelen. Er wordt geen rekening gehouden met de aantal gespeelde games.

 • Voor buitenlandse spelers waarvan het gemiddelde in de loop van het bowlingseizoen varieert zal het laatste gepubliceerde gemiddelde bij aanvang van het tornooi gebruikt worden.

 • Bij spelers zonder officieel gemiddelde zullen na het spelen van de reeks 3 spelletjes getrokken worden waarover het gemiddelde berekend wordt.

 • De bowlingspelreglementen van de F.I.Q - WTBA en de BBSF zijn van toepassing. Alleen amateurs zijn toegelaten.

 • Deelnemingskosten bedragen 50,00 € per deelnemer. In dit bedrag is 5,00 € deelnemingskost en 45,00 € voor de jaarlijkse bijdrage ereleden inbegrepen. Het is toegelaten om 1 herinschrijving te doen aan 45,00 €. Deze dienen bij de eerste inschrijving betaald te worden en ze worden in geen enkel geval terugbetaald.  

 • Reservaties en informatie:

 • Via http://www.bowl4u.com

 • Via email: wasewolven@gmail.com  

 • Via telefoon: 0477-777989

 • Eén trio per baan.

 • De banen worden toegekend volgens het binnenkomen der inschrijvingen.

 • Het tornooi wordt gespeeld per trio scratch en handicap, gevolgd door finales singles scratch en handicap. De schiftingen gebeuren over 6 games met wisselen van baan na iedere frame en opschuiven van 2 paar banen naar rechts na 3 games. Alle rangschikkingen (scratch & handicap) worden opgemaakt volgens de scratch scores, en volgens de scratch scores vermeerderd met de handicap. Enkel de 8 hoogste series singles scratch en de 8 hoogste series singles handicap komen in aanmerking voor het spelen der finales. Spelers of trio’s die een gemiddelde hebben groter dan of gelijk aan 200 worden enkel in het respectievelijke scratch klassement opgenomen.

 • De maximum handicap bedraagt 40 en wordt berekend als het verschil tussen 200 en hun gemiddelde vermenigvuldigd met 70%.

 • Na de schiftingsreeksen worden de plaatsen om deel te nemen aan de finales definitief toegekend.

 • De finales worden gespeeld over 3 games en vertrekkend van nul. Het klassement van de 3 finalegames is het eindklassement. De aldus bekomen uitslag zal ook de definitieve toewijzing inhouden vanaf de 1e tot en met de 8e plaats Scratch en Handicap. Er valt op te merken dat de eerste 8 na de schiftingen slechts aanspraak kunnen maken op een prijs indien zij deelgenomen hebben aan de finales. Ingeval van afwezigheid zullen deze vervangen worden door een booster-speler en niet door de volgende in het klassement, en zal het prijzengeld ook niet worden uitgereikt. De scratch finales zullen op banen 1-4 gespeeld worden. De handicap finales op banen 5-8. Er zal Europees gespeeld worden. En de eerste in de rangschikking mag als eerste kiezen op welke baan hij/zij  wil spelen, dan de tweede, enz…

 • Tijdens elke shift wordt er een shiftprijs uitgereikt voor de hoogste trio-serie over 6 games scratch en voor de hoogste trio-serie over 6 games met handicap (interval en hoogste score berekend op trio-scores). Indien hetzelfde trio in dezelfde serie beide prijzen zou winnen, telt enkel de prijs over de scratch games.

 • Bij elke ex-aequo telt eerst het kleinste interval tussen hoogste en laagste trio-score en daarna de hoogste trio-score (in beide gevallen: over de 6 games in de series en over 3 games in de finales).

 • Het is onmogelijk tegelijkertijd een prijs te winnen in scratch én in handicap. De deelnemer die zich zou plaatsen én voor de finale scratch én voor de finale handicap zal spelen in deze waarin hij het hoogst geklasseerd is met voorrang scratch.

 • Voor de series: Spelers die zich te laat aanbieden, zullen hun game beginnen met de frame die werd aangevangen bij hun verschijnen op de baan. Inhalen is niet toegelaten.

 • Bij niet aanbieding of forfait blijven alle deelnemingskosten eigendom van of opeisbaar door BC WASE WOLVEN.

 • De deelnemers worden verzocht aanwezig te zijn minstens 20 minuten vóór de aanvang van hun shift.  

 • Prijzen die niet opgeëist werden uiterlijk op 1 juli 2024 blijven eigendom van BC WASE WOLVEN.

 • Iedere op- of aanmerking omtrent de juistheid van de resultaten en/of de handicap dient binnen het kwartier na het bekend maken van de resultaten te worden ingediend. Achteraf ingediende klachten worden niet meer aanvaard.

 • De organisatoren behouden zich het recht voor de plaatselijke trio’s prioritair op een weekdag te laten spelen.

 • Alle gespeelde games tijdens het toernooi (Series en Finales) worden in aanmerking genomen voor de berekening van het nationaal gemiddelde en zullen dus aan de Belgische Bowling Federatie worden overgemaakt.

 • De prijzen zullen aan de winnaars worden overhandigd, hetzij direct na de finale op zondag (na bekendmaking van de resultaten), hetzij zullen ze gestort worden op de bankrekening van de winnaars indien zij niet aanwezig zijn.

 • Elke betwisting niet voorzien in onderhavig reglement zal definitief en zonder verhaal door het inrichtend comité worden beslecht.

bottom of page