top of page

SPORTIEF REGLEMENT 

Deze reglementen bevatten alle regels die buiten de statuten en reglement van inwendige orde vallen. Alle regels binnen deze reglementen dienen nageleefd te worden door alle leden van de Bowlingclub Wase Wolven. Bij het niet naleven van deze regels, is het bestuur bevoegd sancties uit te spreken, mits naleving van art.7 van het R.I.O.

 

RUBRIEK 1 : ALGEMENE AFSPRAKEN

Art 1.1.           De leaguewedstrijden worden gespeeld op woensdag. Er wordt samengekomen tegen 19h45 om te starten met spelen om 20h00. Het leagueseizoen  start in september en eindigt in de maand mei. De leaguewedstrijden worden telkens gespeeld in de thuis bowling.

Art 1.2.           De leaguewedstrijden zijn toegelaten aan alle effectieve leden van de WAS die al hun Bijdragen hebben voldaan, zoals beschreven in art.2.2. van de statuten, en mits goedkeuring door het bestuur.

Art 1.3.           Het lidgeld en andere bijdragen worden jaarlijks op basis van de noodwendigheden door het bestuur bepaald.(zie art. 14.2 R.I.O.) Er wordt in principe een leaguetrui ter beschikking gesteld aan de leden en de leden zijn dan ook verplicht deze bij iedere wedstrijd te dragen.

Art 1.4.           Bij aanvang van het nieuw bowlingseizoen wordt aan elk lid de interne reglementen van de club ter beschikking gesteld, met inbegrip de regels voor de leaguecompetitie en de andere sportieve organisaties zoals b.v. een duo tornooi.

Art 1.5.           Indien nodig, betalen de spelende leden bij aanvang van de wedstrijd  de kost voor de spelletjes aan de bevoegde persoon. Consummaties dienen door iedere persoon zelf te worden afgerekend aan de uitbater.

Art 1.6.           Indien een speler de wedstrijd of een game zonder enige grondige reden afbreekt, getuigt dit van onsportiviteit en geld zijn score als totaal, zoals de score waar hij gestopt is.  Een inhaalwedstrijd is niet toegelaten en het bestuur kan hiervoor een sanctie uitvaardigen.

Art 1.7.           Een te laat gekomen speler heeft geen recht op proefballen.

Art 1.8.           Het bestuur bepaalt ieder jaar welke prijzen er worden toegekend ivm de georganiseerde competities.

Art 1.9.           Het bestuur stelt op de Algemene Vergadering of ten laatste voor eind augustus de format van de league competitie voor. Die kan o.a. bestaan uit:

 • Individuele competitie

 • Duo/Trio competitie

 • No Tap 9 Pins competitie

 • Clubtornooi

 

Art 1.10.         Het bestuur van de league wordt waargenomen door het bestuur van de WAS en kan eventueel, indien dit aangewezen is, uitgebreid worden met andere functies.

Art 1.11.         Bij betwistingen die niet voorzien zijn in de reglementen van de WAS, worden de reglementen van de Belgische Bowling Sport Federatie (BBSF) toegepast.

Art 1.12.         Van iedere speler/lid wordt verwacht dat hij positief meewerkt aan de organisatie van de club, zoals aan een vergadering, tornooi, verkoop,…

 

RUBRIEK 2 : BBSF / INTERTEAMS

Art 2.1.           De officiële BBSF thuiswedstrijden worden gespeeld op  vrijdagavond om 20h30, in Anglo Bowling, Kleinhulst 6, 9220 Hamme.

Art 2.2.           Elke ploeg die wenst deel te nemen aan de competities van de BBSF beschikt over ten minste 6 volwaardige spelers.

Art 2.3.           Elk jaar dient inschrijvingsgeld te worden betaald als lid van de BBSF. Hierin zit de inschrijving bij de BBSF (L-licentie) en de kostprijs vd spelletjes op vrijdag in vervat. Het bestuur is verantwoordelijk voor het innen van deze bijdrage. In ruil voor deze bijdrage wordt de speler ingeschreven bij de BBSF en krijgt deze een truitje.

Art 2.6.           Ook kandidaat leden jonger dan 18 jaar worden toegelaten bij WAS. Het kandidaat lid moet wel een schriftelijke toelating van de ouders voorleggen.

Art 2.7.           Wie de club in de loop van het seizoen verlaat, kan in principe nooit  aanspraak maken op terugbetaling van reeds betaalde bijdragen. In bijzondere gevallen kan het bestuur een gedeeltelijke terugbetaling aan de andere leden verantwoorden, overwegen en doen.

Art 2.8.           Alle betalingen aan BBSF kunnen enkel door WAS en zijn aangestelde, zijnde de voorzitter of schatbewaarder(ster), uitgevoerd worden.

Art 2.10.         Iedere boete opgelegd door de BBSF wordt aan de desbetreffende ploeg en al haar leden doorgerekend.

Art 2.11.         Elke speler is vrij om deel te nemen aan de BBSF -tornooien of andere wedstrijden, zowel trio's, dubbels als individueel. Alle kosten dienaangaande zijn ten laste van de betrokkenen.  Het bestuur vindt het bovendien wenselijk dat voor dubbels of trio's  naar spelers binnen de eigen club wordt uitgekeken. Dit voornamelijk tot promotie en verstandhouding in de club.

Art 2.12.         Elke speler die zich tijdens, voor of na de wedstrijd onsportief of tegen de regels van de BBSF gedraagt, wordt geschorst. Bij herhaling zal het bestuur de nodige maatregelen of sancties treffen.

Art 2.13.         Iedere  ploeg duidt een kapitein aan, het bestuur bekrachtigt dit en geeft de nodige steun om de verantwoordelijkheden te helpen opnemen.

                        De kapitein is verantwoordelijk voor de sportieve en organisatorische zaken zoals:

                        -  de opstelling van de ploeg

                        -  het correct invullen en ondertekenen van het wedstrijdblad.

                        -  het tijdig verwerken vh wedstrijdblad op de BBSF website

                        -  het opvolgen van de naleving van de reglementen, de orde, tucht en het goede 

                           verloop tijdens de wedstrijden

                        -  wedstrijdproblemen zullen besproken worden met de sportleider en/of het

                           bestuur

                        -  in geval van afwezigheid van de kapitein wordt een reservekapitein aangeduid.

 

Art 2.14.         Elke opgestelde interteam speler is verplicht:

                        - het voorgeschreven clubtruitje te dragen

                        - moet in het bezit  zijn van zijn geldige BBSF 1idkaart.

                        - een halfuur vóór aanvang van de BBSF wedstrijden aanwezig zijn.

                        - a rato en op basis van zijn deelname aan de BBSF wedstrijden; de gemaakte

                          kosten en boetes tegenover de WAS en de BBSF te betalen.

                        - de reglementen van BBSF en WAS na te leven

Art 2.15.         In geval van onenigheid binnen de interclubploeg beslist het bestuur van de WAS over eventueel te nemen acties en/of sancties.

Art 2.16.         Bij uitwedstrijden is de samenkomst van de betrokken spelers steeds vooraf besproken. Het uur van samenkomst en vertrek wordt door de kapitein gepland, in functie van de afstand en de omstandigheden.

                        De verplaatsingen gebeuren met eigen vervoer en eigen verantwoordelijkheid van de spelers.

 

RUBRIEK 3 : LIGA

Art 3.1.           De proefballen beginnen om 20u00 stipt en de liga start daarna. Telkens worden er 3 games gespeeld of een equivalent hiervan.

Art 3.2.1         De spelletjes worden aan league tarief aan de uitbater betaald.

Art 3.2.2         Een toekomstig lid kan maximaal 3 keer deelnemen aan de individuele competitie, zonder zich lid te maken van de club.

Art 3.3.           Er moet steeds met een erkend truitje van de WAS  gespeeld worden.

Art 3.4            In het begin van het seizoen wordt er een kalender opgesteld van de liga speelavonden. Tijdens de liga avonden worden er verschillende formats gespeeld: individueel, dubbels, trios of specials.

Art 3.5.1         Over deze liga avonden worden er 3 klassementen berekend op basis van het individueel scratch en handicap gemiddelde, alsook op basis van een gemiddeld puntenklassement.

Art 3.5.2         Op iedere liga avond, ongeacht de format, kunnen punten verdiend worden. Op basis van de behaalde punten wordt er een gemiddelde vd behaalde punten per liga avond berekend. Op basis van die gemiddeld behaalde punten wordt een klassement opgesteld.

                        Tijdens iedere format en afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er een puntentotaal bepaald dat op die avond te verdienen valt.

Art 3.5.3         Alle individueel gespeelde spelletjes, waarbij geen score correcties toegepast worden zoals op bepaalde specials, tellen mee voor het individueel scratch en handicap gemiddelde.

Art 3.5.4         Op het einde van het seizoen wordt er een eindklassement opgesteld. Spelers worden enkel in dit eindklassement opgenomen indien ze minimum 1/3 van de liga avonden hebben meegespeeld. Bij de bepaling van het minimum wordt naar boven afgerond tot het volgende geheel getal.

Art 3.5.5         Een speler kan enkel maar in 1 van beide individueel gemiddelden eindklassementen (scratch en handicap) opgenomen worden. De speler zal opgenomen worden in dat klassement waar hij/zij het hoogst gerangschikt is. Bij gelijke rangschikking in beide klassementen zal het scratch klassement primeren.

Art 3.5.6         Voor de verdeling van de punten over een liga avond wordt enkel gekeken naar de handicap scores, behalve bij sommige specials zoals bvb. Best frame.

Art 3.5.7         De handicap van een speler wordt berekend als 70% van het verschil tussen 200 en zijn scratch gemiddelde met een maximum van 56. Er wordt hierbij naar beneden afgerond.

Spelers die een gemiddelde hebben van 200 of hoger op het einde van het seizoen komen enkel uit in het gemiddelde scratch klassement.

Art 3.5.8         Tijdens de eerste 3 liga avonden van het seizoen wordt de handicap bepaald op basis van het BBSF gemiddelde van het voorbije seizoen. Vanaf de 4de liga avond wordt de handicap bepaald op basis van de gespeelde spelletjes van het huidig seizoen. En telkens na iedere deelname herberekend.

Indien een speler geen BBSF gemiddelde heeft, dan wordt de start-handicap berekend op basis van de gespeelde spelletjes van die eerste avond. Vanaf daarna wordt de handicap bepaald op basis van de gespeelde spelletjes. Dezelfde regels gelden voor spelers die pas na de 3de liga avond een eerste keer deelnemen.

Art 3.5.9         Het scratch gemiddelde klassement wordt opgemaakt op basis van het gemiddelde aantal behaalde pins per game (scratch score). Het handicap gemiddelde klassement wordt opgemaakt op basis van het gemiddelde van de handicap scores, zijnde scratch score plus de handicap die geldt op het moment dat er gespeeld wordt.

                        Indien de laatste handicap niet zou berekend of gekend zijn, zal de laatst bekende handicap gebruikt worden. Het bestuur zal zijn best doen om iedere week de handicap en scores te berekenen en communiceren.

 

Art 3.6.1         Bij die liga formats waarbij er de tegenstander of de vorming van een duo of trio door trekking worden bepaald (zie verder), wordt er een trekking georganiseerd om 19.45u stipt onder de aanwezigen.

                        Indien er spelers pas nipt tegen 20u aanwezig zullen zijn, zullen zij voor 19.45u door middel van een chat bericht in de Whatsapp groep ‘Wase Wolven – liga’ moeten laten weten dat ze op komst zijn en wensen deel te nemen aan de trekking.

                        Spelers die niet aan de trekking deelgenomen hebben doordat ze te laat zijn of te laat verwittigd hebben, kunnen hun 3 spelletjes spelen en hun scores zullen enkel tellen voor het individueel gemiddelde. Zij zullen dus geen punten kunnen verdienen die avond. En die avond zal niet meetellen in het puntenklassement (zowel in de noemer als de teller van de gemiddelde berekening).

Art 3.6.2         Om iedere speler de kans te geven om mee te spelen op de dubbels of trios liga avonden, zal de voorzitter en, indien nodig een bijkomend bestuurslid een dubbel of trio vormen met een blinde speler van 175 punten inclusief handicap.

                        Indien de voorzitter niet aanwezig is, wordt hij door een bestuurslid vervangen.

Art 3.7            Er zal gespeeld worden volgens een Amerikaans systeem (wisselen van baan na iedere frame op een koppel banen), behalve bij sommige special formats.

Art 3.8            De indeling van de banen wordt bepaald door trekking. Eerst worden banen 1&2 opgevuld, dan 3&4, enz… Het totaal aantal banen dat gebruikt wordt hangt af van hoeveel spelers er aanwezig zijn. Er wordt geprobeerd bij voorkeur van 6 spelers per koppel banen op te stellen en niet meer dan 8 spelers per koppel banen.

Art 3.9            Voor dit seizoen zullen volgende formats gespeeld worden:

 1. Individueel

 2. Dubbels

 3. Dubbels baker format

 4. Dubbels Scotch double format

 5. Trios

 6. Special: Added strikes

 7. Special: Best frame

 8. Special: Nine tap

 

Individueel

Men speelt individueel 1 tegen 1. De tegenstander wordt bepaald door lottrekking.

Voor het punten klassement kunnen punten verdiend worden door van de tegenstander te winnen op basis van de handicap score. Voor ieder gewonnen spel worden 2 punten verdiend, alsook voor het totaal van de 3 spelletjes. Bij gelijkstand krijgt elk 1 punt. In totaal vallen er 8 punten te verdienen ofwel 4 punten gemiddeld per speler.

In het geval het aantal aanwezigen oneven zijn, spelen de laatste 3 getrokken spelers tegen elkaar spelen en is de puntenverdeling alsvolgt: per spel, alsook voor het totaal van de 3 spelletjes, krijgt de winnaar 2 punten, de tweede 1 punt en de laatste 0 punten. Bij gelijkheid, worden de punten verdeeld tussen de 2 spelers. Bvb. Eerste en tweede hebben gelijke score, dan krijgen ze elk 1,5 punt (2+1 gedeeld door 2). In totaal worden er hier altijd 12 punten uitgereikt ofwel 4pt gemiddeld per speler.

Dubbels

De dubbels kunnen ofwel door vrije keuze door de leden samengesteld worden ofwel door trekking. Het staat aangegeven in de kalender wat van toepassing is.

Op basis van de handicap scores, zijnde de som van de scratch score van iedere individuele speler plus zijn/haar handicap, wordt een rangschikking opgemaakt na 3 spelletjes.

Het puntentotaal dat over de duo’s op basis van die rangschikking verdeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende spelers. Er worden 4 punten per aanwezige speler in dat puntentotaal meegenomen.

De verdeling van het puntentotaal gebeurt evenredig op basis van de rangschikking, waarbij de winnaar 8 pt krijgt en de verliezer nul.

Voorbeeld: er zijn 8 duo’s of 16 spelers. Totaal aantal te verdienen punten die avond is 16 x 4 = 64 punten. Deze worden als volgt verdeeld:

 

Indien het aantal spelers oneven is, zal de voorzitter of bij diens afwezigheid een bestuurslid een duo vormen met een blinde speler van 175 punten inclusief handicap. De voorzitter of bestuurslid zullen dus niet deelnemen bij een eventuele trekking.

 

Dubbels baker format

De dubbels kunnen ofwel door vrije keuze door de leden samengesteld worden ofwel door trekking. Het staat aangegeven in de kalender wat van toepassing is.

In deze format speelt de eerste speler van het duo de frames 1,3,5,7 en 9. De tweede speler speelt dan de frames 2,4,6,8 en 10.

Deze games tellen niet mee voor het individueel gemiddelde. De handicap van het duo wordt bepaald als het gemiddelde van de handicaps van de individuele spelers. Er wordt naar beneden afgerond.

Op basis van de handicap scores, zijnde de som van de scratch score van iedere game plus de gemiddelde handicap, wordt een rangschikking opgemaakt na 6 spelletjes.

Het puntentotaal dat over de duo’s op basis van die rangschikking verdeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende spelers. Er worden 4 punten per aanwezige speler in dat puntentotaal meegenomen.

De verdeling van het puntentotaal gebeurt evenredig op basis van de rangschikking, waarbij de winnaar 8 pt krijgt en de verliezer nul. Net zoals bij de dubbels (zie boven).

Indien het aantal spelers oneven is, zal de voorzitter of bij diens afwezigheid een bestuurslid niet deelnemen.

Dubbels Scotch double format

De dubbels kunnen ofwel door vrije keuze door de leden samengesteld worden ofwel door trekking. Het staat aangegeven in de kalender wat van toepassing is.

In deze format wordt er gewisseld van speler binnen het duo na iedere worp.

Deze games tellen niet mee voor het individueel gemiddelde. De handicap van het duo wordt bepaald als het gemiddelde van de handicaps van de individuele spelers. Er wordt naar beneden afgerond.

Op basis van de handicap scores, zijnde de som van de scratch score van iedere game plus de gemiddelde handicap, wordt een rangschikking opgemaakt na 6 spelletjes.

Het puntentotaal dat over de duo’s op basis van die rangschikking verdeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende spelers. Er worden 4 punten per aanwezige speler in dat puntentotaal meegenomen.

De verdeling van het puntentotaal gebeurt evenredig op basis van de rangschikking, waarbij de winnaar 8 pt krijgt en de verliezer nul. Net zoals bij de dubbels (zie boven).

Indien het aantal spelers oneven is, zal de voorzitter of bij diens afwezigheid een bestuurslid niet deelnemen.

 

Trios

De trios kunnen ofwel door vrije keuze door de leden samengesteld worden ofwel door trekking. Het staat aangegeven in de kalender wat van toepassing is.

Op basis van de handicap scores, zijnde de som van de scratch score van iedere individuele speler plus zijn/haar handicap, wordt een rangschikking opgemaakt na 3 spelletjes.

Het puntentotaal dat over de trios op basis van die rangschikking verdeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende spelers. Er worden 4 punten per aanwezige speler in dat puntentotaal meegenomen.

De verdeling van het puntentotaal gebeurt evenredig op basis van de rangschikking, waarbij de winnaar 8 pt krijgt en de verliezer nul. Net zoals bij de dubbels (zie boven).

Indien er 1 speler te weinig is om trios te vormen, zal de voorzitter en een bestuurslid samen met een blinde speler van 175 punten inclusief handicap een trio vormen.

Indien er 2 spelers te weinig zijn om trios te vormen, zal de voorzitter samen met twee blinde spelers van 175 punten inclusief handicap een trio vormen.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door een bestuurslid. De voorzitter en/of bestuurslid zullen dus niet deelnemen bij een eventuele trekking.

Special: Added strikes

Bij deze format krijgt men in frame 3,6 en 9 van iedere game een strike toebedeeld.

Men neemt individueel deel. De scores tellen echter niet mee voor de gemiddelden klassementen, aangezien er score aanpassingen zijn vanwege de toegewezen strikes.

Er wordt een rangschikking opgesteld op basis van de handicap scores over de 3 spelletjes.

Het puntentotaal dat op basis van die rangschikking verdeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende spelers. Er worden 4 punten per aanwezige speler in dat puntentotaal meegenomen.

De verdeling van het puntentotaal gebeurt evenredig op basis van de rangschikking, waarbij de winnaar 8 pt krijgt en de verliezer nul. Net zoals bij de dubbels (zie boven).

 

Special: Best frame

In deze format worden de spelers in ploegen verdeeld. Iedere ploeg krijgt 1 baan toegewezen en men speelt Europees systeem.

De verdeling van de spelers in ploegen gebeurt op basis van het scratch gemiddelde van dat moment.

Ieder speler binnen een ploeg speelt zijn 3 spelletjes, die meetellen voor de gemiddelden klassementen.

In deze format is het de bedoeling dat de leden van een ploeg samenspelen voor een Super Game. In deze Super Game wordt de beste score over de spelers van de ploeg van ieder frame genoteerd. Indien bvb. Een ploeg uit 4 spelers bestaat: speler 1 gooit 9-spare in frame 1, speler 2 8-0, speler 3 7-2 en speler 4 een strike. Dan wordt de strike in dit geval in de Super Game ingevuld. Zo wordt er voor elke frame de beste score bepaald en ingevuld. Men vult steeds die score in, die het beste puntentotaal geeft.

Over de som van de 3 Super Games wordt er een rangschikking per ploeg opgemaakt op basis van de scratch scores van de Super Games.

Het puntentotaal dat op basis van die rangschikking verdeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende spelers. Er worden 4 punten per aanwezige speler in dat puntentotaal meegenomen.

De verdeling van het puntentotaal gebeurt evenredig op basis van de rangschikking, waarbij de winnaar 8 pt krijgt en de verliezer nul. Net zoals bij de dubbels (zie boven).

Indien men geen ploegen kan vormen met evenveel spelers zullen ploegen met minder spelers aangevuld worden met een semi-blinde speler. Iedere speler van de ploeg met een semi-blinde speler zal beurtelings en in volgorde van opstelling binnen de ploeg een frame spelen voor de semi-blinde speler, die enkel meetelt voor de Super Game.

 

Special: Nine tap

Bij deze format wordt iedere 9-worp in de eerste worp van een frame beloond met een strike.

Men neemt individueel deel. De scores tellen echter niet mee voor de gemiddelden klassementen, aangezien er score aanpassingen zijn vanwege de toegewezen strikes bij een 9-worp.

Er wordt een rangschikking opgesteld op basis van de handicap scores over de 3 spelletjes.

Het puntentotaal dat op basis van die rangschikking verdeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende spelers. Er worden 4 punten per aanwezige speler in dat puntentotaal meegenomen.

De verdeling van het puntentotaal gebeurt evenredig op basis van de rangschikking, waarbij de winnaar 8 pt krijgt en de verliezer nul. Net zoals bij de dubbels (zie boven).

RUBRIEK 4 : BEKER VAN DE VOORZITTER

Art 4.1           De beker van de voorzitter is enkel toegankelijk voor leden van de club.

Art 4.2.1         De proefballen beginnen om 20u00 en de wedstrijd begint daarna.

 

Art 4.2.2         De spelletjes worden aan league tarief aan de uitbater betaald.

Art 4.3.           Er moet steeds met een erkend truitje van WAS gespeeld worden.

Art 4.4.           De beker van de voorzitter is een individuele competitie, gespeeld over 1 avond. Voor de handicap zal de liga handicap genomen worden. Indien een lid geen liga gemiddelde heeft, wordt de handicap berekend op basis van zijn BBSF pas gemiddelde. Spelers die op het einde van seizoen 200 of meer gemiddeld hebben in de liga, komen enkel uit in het scratch klassement.

Art 4.5.           De eerste ronde wordt gespeeld over 2 games. Na de 2 games wordt er zowel een scratch als handicap klassement opgesteld. De eerste vier uit beide klassementen spelen de halve finale.

Art 4.6.           Indien een speler in zowel het scratch als het handicap klassement bij de eerste 4 gerangschikt is, zal hij/zij de halve finale spelen in het klassement waar hij/zij het hoogste gerangschikt is. Bij gelijk klassement primeert scratch.

Art 4.7.           De halve finale wordt over 1 game gespeeld. De beste 2 scores van de 4 halve finalisten gaan door naar de finale, die dan de finale over 1 game spelen. Bij gelijke score wordt er overgegaan tot een 1 ball roll off.

Art 4.8.           Bij betwistingen die niet voorzien zijn in deze reglementen, beslist het Bestuur.

bottom of page